geld en pennen op papier contract

Algemene Reisvoorwaarden

 

1. Algemeen

1.1
De Reisbeleving B.V.(verder aangeduid met ‘DRB’) bemiddelt in groepsreizen, dagtochten en incentives reizen voor bedrijven, personeelsverenigingen en sportverenigingen. DRB verplicht zich, de reis op eigen naam en voor eigen rekening aan te bieden en als organisator op te treden. DRB kan dan ook alszijnde organisator aangesproken worden.
1.2
Door een reis of event te boeken aanvaardt de klant de vermelde algemene voorwaarden.

2. Overeenkomst

2.1
De klant kan een reis schriftelijk, telefonisch of per e-mail bij DRB aanvragen.  De overeenkomst komt d.m.v. een schriftelijke bevestiging van DRB tot stand, zodra de klant deze schriftelijke bevestiging voor akkoord heeft ondertekend en geretourneerd aan DRB.
2.2
Een overeenkomst wordt gesloten voor het aantal personen vermeld in de overeenkomst.

3. Betalingen

3.1
DRB behoudt zich het recht voor een aanbetaling te verlangen. De aanbetaling wordt in de bevestiging genoemd en zal bij de restant betaling op het totaal in mindering worden gebracht.
3.2
De volledige reissom dient uiterlijk 6 weken voor vertrek op het bankrekeningnummer van DRB te zijn bijgeschreven, tenzij DRB in de bevestiging of mondeling anders met de klant is overeen gekomen.
3.3
Bij het overschrijden van de betalingstermijn is DRB gerechtigd na een schriftelijke aanmaning de reis te annuleren en een schadevergoeding te eisen zoals genoemd in punt 5 van de algemene voorwaarden. Tevens is DRB gerechtigd andere lopende overeenkomsten te ontbinden wanneer de klant een betalingsachterstand heeft.
3.4
De reisbescheiden worden na betaling tot uiterlijk 1 week voor vertrek aan de klant toegestuurd. Eventuele hinder die de klant ondervindt bij het te laat betalen is voor eigen verantwoording.

4. Tarieven

4.1
DRB is slechts verantwoordelijk voor de verrichtingen die in de bevestiging zijn genoemd. Eventuele nevenafspraken zijn slechts geldig, wanneer DRB dit schriftelijk aan de klant heeft bevestigd.
4.2
De aan de klant gegeven tarieven zijn strikt vertrouwelijk en mogen dan ook niet aan enig ander persoon of bedrijf worden bekendgemaakt of doorgegeven.
4.3
DRB behoudt zich het recht voor onvoorziene prijswijzigingen, die bijvoorbeeld ontstaan door verhoging van luchthavenbelasting, brandstoftoeslag, visumkosten, verandering van wisselkoersen(bij afwijking van meer dan 3%) of andere onvoorziene omstandigheden aan de klant door te belasten.

5. Annuleringen

5.1
Bij annuleringen is de klant verplicht bij derden geboekte zaken, zoals b.v. theaterkaarten, entreekaarten enz. te voldoen.
5.2
Indien een aanbetaling als vereiste is aangegeven, conform de opdrachtbevestiging, dan dient u deze binnen 14 dagen te voldoen. Het bedrag van deze aanbetaling is afhankelijk van het aantal deelnemers en de voorwaarden van de desbetreffende leveranciers.
5.3
Indien DRB gebruik maakt van leveranciers met eigen annuleringsvoorwaarden zullen deze voor het desbetreffende product geldig zijn. Deze worden dan ook separaat vermeld in de bevestiging.
5.4
Naast de voorgaande vergoedingen, dient de klant als volgt een annuleringsvergoeding aan DRB te voldoen, tenzij anders overeengekomen en bevestigd:
5.4.1     Tot 42 dagen voor vertrek – slechts de kosten zoals genoemd onder punt 5.1 t/m 5.4.
5.4.2     Van 41 tot 14 dagen voor vertrek / 70 % annuleringskosten van de reissom per persoon.
5.4.3     Van 13 tot 0 dagen voor vertrek / 100% annuleringskosten van de reissom per persoon.
5.5
Een eventuele afname van de aantallen binnen de bovenstaande tijdslimieten zal lijden tot een prijs aanpassing.

6. Naamswijzigingen

6.1
Het is mogelijk om kosteloos naamswijzigingen door te geven. Uitzonderingen op deze voorwaarden zijn de naamswijzigingen bij luchtvaartmaatschappijen. Hier hanteren wij de voorwaarden van de desbetreffende luchtvaartmaatschappij.

7. Wijziging in aantal deelnemers

7.1
DRB behoudt zich het recht voor, om de verkoopprijs te herberekenen, indien blijkt dat na de ‘deadline inschrijvingsdatum’ meer of minder deelnemers meegaan met de reis, dan aanvankelijk in de opdrachtbevestiging is overeengekomen.

8. Verplichtingen

8.1
Bij een overeenkomst verplicht DRB zich zorg te dragen voor de volgende punten:
8.1.1     Een goede reisvoorbereiding.
8.1.2    Een zorgvuldige keus m.b.t. ingehuurde derden.
8.1.3     Het nakomen van de overeengekomen verrichtingen in het programma.
8.1.4     De klant dient ervoor te zorgen dat DRB op de overeengekomen datum, die genoemd staat in de bevestiging, een namenlijst/kamerslijst ontvangt met daarin de correcte namen, geslachten en geboorte data van de deelnemers.

9. Garantie

9.1
Wanneer DRB niet kan voldoen aan het aan de klant bevestigde programma en wanneer de klant de medewerkingplicht m.b.t. eventuele onvolkomenheden niet heeft verzuimd, dan heeft de klant recht op een restitutie van een deel van de reissom. Voor zover onvolkomenheden aan DRB te wijten zijn, kunt u van DRB een schadevergoeding verlangen.

10. Aansprakelijkheid

10.1
DRB treedt op als bemiddelaar tussen leveranciers en de klant en aanvaardt dan ook geen enkele verantwoordelijkheid voor het eventueel in gebreke blijven van de leveranciers. Dit kan o.a. zijn; een natuurramp, onvoorziene (weers)omstandigheden, evt. technische mankementen bij divers vervoer of bij evt. vertragingen of bij terrorisme.
Ook eventuele schade aangebracht door iemand uit de groep dient ter plekke direct en volledig te worden vergoed aan de leveranciers. Eventuele bijkomende kosten, zoals schoonmaakkosten en minibar is de klant verantwoordelijk. Mits anders vermeld in de overeenkomst.
10.2
Kennelijke drukfouten of vergissingen in alle publicaties (brochure, prijslijsten en offertes) die DRB uitgeeft, bindt DRB niet. Wij behouden ons het recht voor deze middels errata of mondelinge bekendmaking aan de klant te corrigeren.

11. Uitsluiting van aanspraken /verjaring

11.1
Wanneer de klant aanspraak wil maken op een schadevergoeding wegens het niet hebben kunnen uitvoeren van het programma zoals dat door DRB bevestigd is, dan dient de klant een schriftelijk verzoek en een verklaring toe te sturen binnen 14 dagen na terugkomst. Na afloop van deze termijn kan de klant geen aanspraak meer maken op een schadevergoeding.

12. Uitzondering

12.1
Wanneer één van bovenstaande bepalingen voor de klant onwerkzaam zijn, dan kan DRB hier bij uitzondering in bijzondere situaties van afwijken. Deze afwijking is alleen geldig bij een schriftelijke bevestiging van DRB. Wanneer van één van bovenstaande bepalingen wordt afgeweken, dan zijn alle overige bepalingen alsnog geldig.

 

Menu